Tỉnh thành Trung tâm Khóa học Buổi học Thời gian
Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thọ Speaking course Ca 1 8h15 - 9h45
Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thọ Speaking course Ca 5 17h45 - 19h15
Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thọ Speaking course Ca 4 16h - 17h30
Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thọ Speaking course Ca 3 14h15 - 15h45
Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thọ Speaking course Ca 2 10h - 11h30
Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Thọ Speaking course Ca 6 19h30 - 21h00