Môi trường 100% english

100% English Evironment - môi trường học 100% tiếng anh, trao đổi học viên và giáo viên, giữa học viên và học viên, giữa học viên và nhân viên. Anh văn được sử dụng thường xuyên tại trung tâm, để học viên chủ động dùng ngôn ngữ khi vào trung tâm chuẩn quốc tế.